தமிழ் மஞ்சள் தண்ணீர் யின் அர்த்தம்

மஞ்சள் தண்ணீர்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு