தமிழ் மஞ்சிவிரட்டு யின் அர்த்தம்

மஞ்சிவிரட்டு

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு