தமிழ் மட்கு யின் அர்த்தம்

மட்கு

வினைச்சொல்மட்க, மட்கி

உயர் வழக்கு