தமிழ் மடங்கி யின் அர்த்தம்

மடங்கி

பெயர்ச்சொல்

கணிதம்