தமிழ் மண்டிபோடு யின் அர்த்தம்

மண்டிபோடு

வினைச்சொல்-போட, -போட்டு

  • 1

    (தண்டனையாக) மண்டியிடுதல்.

    ‘வீட்டுப்பாடம் எழுதிக்கொண்டு வராத மாணவர்களை ஆசிரியர் மண்டி போடச் சொன்னார்’

  • 2