தமிழ் மண்டைக்கனம் யின் அர்த்தம்

மண்டைக்கனம்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு