தமிழ் மண்டை ஓடு யின் அர்த்தம்

மண்டை ஓடு

பெயர்ச்சொல்