தமிழ் மண்ணை அள்ளிப்போடு யின் அர்த்தம்

மண்ணை அள்ளிப்போடு

வினைச்சொல்-போட, -போட்டு