தமிழ் மணிமேடை யின் அர்த்தம்

மணிமேடை

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு