தமிழ் மத்திம காலம் யின் அர்த்தம்

மத்திம காலம்

பெயர்ச்சொல்

இசைத்துறை
  • 1

    இசைத்துறை
    விளம்ப காலத்தின் இரட்டிப்பு வேகம்.