தமிழ் மதர்த்த யின் அர்த்தம்

மதர்த்த

பெயரடை

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு செருக்கான.

    ‘மதர்த்த நடை’