தமிழ் மதியீனம் யின் அர்த்தம்

மதியீனம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு