தமிழ் மன்னவன் யின் அர்த்தம்

மன்னவன்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு