தமிழ் மன்னை காட்டு யின் அர்த்தம்

மன்னை காட்டு

வினைச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு