தமிழ் மனப்பூர்வமாக யின் அர்த்தம்

மனப்பூர்வமாக

வினையடை

  • 1

    முழுமனத்தோடு.