தமிழ் மனமார யின் அர்த்தம்

மனமார

வினையடை

  • 1

    முழுமனத்தோடு; மனப்பூர்வமாக.

    ‘அவர் என்னை மனமாரப் பாராட்டினார்’