தமிழ் மனுப்போடு யின் அர்த்தம்

மனுப்போடு

வினைச்சொல்