தமிழ் மனுமகன் யின் அர்த்தம்

மனுமகன்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    மனித உரு எடுத்த இயேசு.