மப்பு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : மப்பு1மப்பு2

மப்பு1

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (மழை வருவதற்கு அறிகுறியான) கரு மேக மூட்டம்.

    ‘வானம் ஒரே மப்பாக இருக்கிறது’

மப்பு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : மப்பு1மப்பு2

மப்பு2

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு திமிர்; கொழுப்பு.

    ‘பயலுக்கு மப்பு அதிகமாகிவிட்டது. யாரிடம் சண்டை போடலாம் என்று திரிகிறான்’