தமிழ் மயானக்கரை யின் அர்த்தம்

மயானக்கரை

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு