தமிழ் மயிர்க்குட்டி யின் அர்த்தம்

மயிர்க்குட்டி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சிறிய கம்பளிப்பூச்சி.