தமிழ் மர்ம உறுப்பு யின் அர்த்தம்

மர்ம உறுப்பு

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு