தமிழ் மரிக்கொழுந்து யின் அர்த்தம்

மரிக்கொழுந்து

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு