தமிழ் மரியன்னை யின் அர்த்தம்

மரியன்னை

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    இயேசுவின் அன்னை.