தமிழ் மருகு யின் அர்த்தம்

மருகு

வினைச்சொல்மருக, மருகி