தமிழ் மருந்தியல் யின் அர்த்தம்

மருந்தியல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மருந்தில் உள்ள மூலப்பொருள்பற்றியும் நலன்கள்பற்றியும் விவரிக்கும் அறிவியல் துறை.