தமிழ் மறப்பி யின் அர்த்தம்

மறப்பி

வினைச்சொல்மறப்பிக்க, மறப்பித்து

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (ஒன்றை) மறக்கச் செய்தல்.

    ‘பாற்சோட்டையை மறப்பித்தால்தான் குழந்தை சாப்பிட விரும்பும்’