தமிழ் மறுபிறப்பு யின் அர்த்தம்

மறுபிறப்பு

பெயர்ச்சொல்