தமிழ் மறைதிரு யின் அர்த்தம்

மறைதிரு

பெயரடை

கிறித்தவ வழக்கு