தமிழ் மல்லிகை யின் அர்த்தம்

மல்லிகை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மணம் மிகுந்த சிறு கூம்பு வடிவ வெண்ணிறப் பூ/அந்தப் பூப் பூக்கும் கொடி.