தமிழ் மல் யின் அர்த்தம்

மல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அதிகக் கனமில்லாத பருத்தி இழைகளால் நெய்யப்பட்ட மெல்லிய துணி.

    ‘மல் ஜிப்பா’