தமிழ் மழமழ-என்ற யின் அர்த்தம்

மழமழ-என்ற

பெயரடை

  • 1

    மழமழப்பான.

    ‘மழமழப்பான கன்னங்களைத் தடவிப் பார்த்துக்கொண்டான்’