தமிழ் மழமழ-என்று யின் அர்த்தம்

மழமழ-என்று

வினையடை

  • 1

    மழமழப்பாக.

    ‘இழைப்புளியால் சீவிய பிறகு பலகை மழமழவென்று இருந்தது’