தமிழ் மாக்குழையல் சட்டி யின் அர்த்தம்

மாக்குழையல் சட்டி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பெரிய மண் சட்டி.