தமிழ் மாசம் யின் அர்த்தம்

மாசம்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு