தமிழ் மாசமாய் இரு யின் அர்த்தம்

மாசமாய் இரு

வினைச்சொல்இருக்க, இருந்து

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு கருவுற்று இருத்தல்.

    ‘என் மகள் மாசமாய் இருக்கிறாள்’