தமிழ் மாஞ்சி யின் அர்த்தம்

மாஞ்சி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு