தமிழ் மாடக்குழி யின் அர்த்தம்

மாடக்குழி

பெயர்ச்சொல்