தமிழ் மாடம் யின் அர்த்தம்

மாடம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஏற்றிய விளக்கை வைப்பதற்குச் சுவரில் உள்ள குழிவான சிறிய அமைப்பு.

தமிழ் மாடம் யின் அர்த்தம்

மாடம்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு (அரண்மனை, மாளிகை முதலியவற்றில்) பலகணிகளுடன் கூடிய மாடிப் பகுதி.