தமிழ் மாட்டுக்கொட்டில் யின் அர்த்தம்

மாட்டுக்கொட்டில்

பெயர்ச்சொல்