தமிழ் மான்புள்ளிச் சுறா யின் அர்த்தம்

மான்புள்ளிச் சுறா

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு உடல் பகுதி முழுதும் புள்ளிபுள்ளியாக இருக்கும் (உணவாகும்) ஒரு வகைச் சுறா மீன்.