தமிழ் மார்வாரி யின் அர்த்தம்

மார்வாரி

பெயர்ச்சொல்