தமிழ் மாலைசூட்டு யின் அர்த்தம்

மாலைசூட்டு

வினைச்சொல்

உயர் வழக்கு