தமிழ் மாலைசூடு யின் அர்த்தம்

மாலைசூடு

வினைச்சொல்-சூட, -சூடி

  • 1

    திருமணம் செய்துகொள்ளுதல்.