தமிழ் மாலைசூட்டு யின் அர்த்தம்

மாலைசூட்டு

வினைச்சொல்-சூட்ட, -சூட்டி

உயர் வழக்கு