தமிழ் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் யின் அர்த்தம்

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்

பெயர்ச்சொல்