தமிழ் மாவட்ட ஆட்சியர் யின் அர்த்தம்

மாவட்ட ஆட்சியர்

பெயர்ச்சொல்