தமிழ் மாவலிக்கிழங்கு யின் அர்த்தம்

மாவலிக்கிழங்கு

பெயர்ச்சொல்