தமிழ் மிகை எண் யின் அர்த்தம்

மிகை எண்

பெயர்ச்சொல்

கணிதம்
  • 1

    கணிதம்
    பூஜ்யத்திற்கு மேற்பட்ட மதிப்புடைய எண்.

    ‘-4, -3, 0, 5 ஆகிய எண்களில் 5 என்பது மிகை எண்’