தமிழ் மிலாந்து யின் அர்த்தம்

மிலாந்து

வினைச்சொல்மிலாந்த, மிலாந்தி

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு திருதிருவென்று விழித்தல்.

    ‘ஏன் இப்படி மிலாந்திக்கொண்டு நிற்கிறாய்?’